obrazky
-
 1. Vytvor premenné typu integer, float, double, char a priraď im hodnotu.

  • Vypíš hodnoty premenných pomocou funkcie printf()
  • Vypíš premennú typu char ako typ integer
  • Vypíš premennú typu integer ako typ char
  • Vypíš, koľko bajtov zaberajú premenné v pamäti počítača
 2. Aritmetické operácie

  • Zadefinuj dve premenné typu integer
  • Vypíš výsledky operácií +, -, *, /, %, ++, --
  • Odskúšajte, ako fungujú operátory +=, -=, *= atď.
  • Vypíš premennú s väčšou priradenou hodnotou
  • Porovnávacie operátory ==, !=, <, >, >=, <=
 3. Aký typ premennej by ste použili v nasledujúcich úlohách? Úlohy naprogramujte.

  • Načítajte dve čísla a vykonajte všetky aritmetické operácie.
  • Nájdite druhú odmocninu čísla.
  • Prerátajte dni na týždne a týždne na roky.
  • Vstup: polomer r. Výstup: priemer, obvod a obsah kruhu s polomerom r.
  • Pomocou for cyklu vypíšte malú abecedu.
 4. Zistite hodnotu premennej i, ak pred vykonaním operácie bolo i = 6:

  • i += 5;
  • i -= 3;
  • i *= 2;
  • i /= 4;
 5. Vyskúšajte si použitie operátorov ++ a – a zistite hodnoty premenných i, j a k:

   int i = 5, j = 1, k;
   i++;
   j = ++i;
   j = i++;
   k = --j + 2;
  
 6. Zistite hodnoty premenných i, j:

   int i = 4, j = 3;
   j += i;
   j /= --i;
   j *= i - 2;
  
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková