obrazky
-
 1. Vytvor premenné typu integer, float, double, char a priraď im hodnotu.
  • Vypíš hodnoty premenných pomocou funkcie printf()
  • Vypíš premennú typu char ako typ integer
  • Vypíš premennú typu integer ako typ char
  • Vypíš, koľko bajtov zaberajú premenné v pamäti počítača
 2. Aritmetické operácie
  • Zadefinuj dve premenné typu integer
  • Vypíš výsledky operácií +, -, *, /, %, ++, --
  • Odskúšajte, ako fungujú operátory +=, -=, *= atď.
  • Vypíš premennú s väčšou priradenou hodnotou
  • Porovnávacie operátory ==, !=, <, >, >=, <=
 3. Aký typ premennej by ste použili v nasledujúcich úlohách?
  • Načítajte dve čísla a vykonajte všetky aritmetické operácie.
  • Nájdite druhú odmocninu čísla.
  • Prerátajte dni na týždne a týždne na roky.
  • Vstup: polomer r. Výstup: priemer, obvod a obsah kruhu s polomerom r.
  • Pomocou for cyklu vypíšte malú abecedu.
 4. Zistite hodnotu premennej i, ak pred vykonaním operácie bolo i = 6:
  • i += 5;
  • i -= 3;
  • i *= 2;
  • i /= 4;
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková