obrazky
-

Opakovanie

 1. Aký typ premennej by ste použili v nasledujúcich úlohách?

  • Načítajte dve čísla a vykonajte všetky aritmetické operácie.
  • Nájdite druhú odmocninu čísla.
  • Prerátajte dni na týždne a týždne na roky.
  • Vstup: polomer r. Výstup: priemer, obvod a obsah kruhu s polomerom r.
  • Pomocou for cyklu vypíšte malú abecedu.
 2. Vyskúšajte si použitie operátorov ++ a – a zistite hodnoty premenných i, j a k:

   int i = 5, j = 1, k;
   i++;
   j = ++i;
   j = i++;
   k = --j + 2;
  
 3. Zistite hodnoty premenných i, j:

   int i = 4, j = 3;
   j += i;
   j /= --i;
   j *= i - 2;
  

Podmienený príkaz if-else

 1. Zadefinujte dve premenné typu int, priraďte im hodnoty, vypíšte väčšiu z nich.
 2. Zadefinujte premennú vek. Priraďte jej hodnotu. Pomocou if - else vypíšte, či človek v tomto veku môže voliť.
 3. Zadefinujte premennú, priraďte jej hodnotu z intervalu <0,24>. Vypíšte “Dobrý deň”, ak je hodnota menšia ako 18, “Dobrý večer”, v ostatných prípadoch.
 4. Použite if, else if, else aby ste rozdelili deň podľa času na 3 časti. Podľa hodnoty premennej vypíšete “Dobré ráno” ak je menej ako 10 hodín, “Dobrý deň” ak je viac ako 10 a menej ako 20 hodín a v ostatných prípadoch vypíšete “Dobrý večer”.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková