obrazky
-

Ďalšie úlohy pre podmienenený príkaz (if-else)

 1. Zadefinujte premennú typu integer. Napíšte algoritmus, ktorý vypíše, či je hodnota premennej kladné, záporné číslo alebo nula.
 2. Zadefinujte premennú typu integer. Načítajte a priraďte hodnotu premennej z klávesnice. Vypíšte, či je hodnota párne alebo nepárne číslo.
 3. Zadefinujte dve premenné typu integer - a, b. Načítajte a priraďte im hodnotu z klávesnice. Vypíšte, či platí a == b, a > b, a < b.
 4. Zadefinujte premennú typu integer a priraďte jej hodnotu. Pomocou if, else if a else vypíšte, či sa hodnota rovná 10, 20, 30 alebo je odlišná.
 5. Zadefinujte 3 premenné typu integer. Vypíšte najväčšiu z nich.
 6. Načítajte znak z klávesnice. Ak to nie je ani písmeno a ani číslica, tak vypíšte “Interpunkčný znak”, v ostatných prípadoch vypíšte “Alfanumerický znak”.
 7. Zadefinujte 5 premenných typu float a vypíšte ich:
  • súčet
  • súčet druhých mocnín
  • súčet druhých odmocnín
  • aritmetický priemer
  • minimum
  • maximum
 8. Naprogramujte test, ktorý zistí, či číslo patrí do intervalu (0, 20) a/alebo do intervalu <0, 20> a vypíše výsledok testu.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková