obrazky
-

Cykly - while, do-while, for

 1. Napíšte cyklus while, ktorý načíta znak z klávesnice. Znak vypíše, ak je to písmeno, preskočí, ak je to neviditeľný znak a cyklus skončí, ak používateľ stlačí klávesu ‘z’.
 2. Napíšte rovnaký program, ako v úlohe 1. ale pomocou cyklu do-while. Aký je rozdiel medzi výstupmi?
 3. Pomocou cyklu while načítavajte znaky z klávesnice, až do stlačenia ‘\n’ a spočítajte počet veľkých a malých písmen. Ostatné znaky si nevšímajte.
 4. Napíšte program, ktorý prečíta n čísel z klávesnice (číslo n tiež zadá na začiatku používateľ). Pre každý vstup vypíše napríklad: Zadaj 1. číslo: … Z týchto čísel program určí, koľko ich leží v intervale <20, 30>.
 5. Napíšte program, ktorý pomocou cyklu while vyráta pre zadané číslo faktoriál. Použite typ premennej long int.
 6. Vypíšte čísla od 1-10 pomocu cyklu for.
 7. Naprogramujte algoritmus, ktorý vypočíta faktoriál pomocou cyklu for.
 8. Načítajte pomocou for cyklu z klávesnice 10 celých čísel a spočítajte, koľko z nich je
  • kladných
  • párnych
  • nie je deliteľných 3
 9. Vypočítajte súčet druhých odmocnín čísel 5 až 10.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková